Used words

Türküm Zafer benimdir Ba?araca??m Ba?ard?m Ne mutlu diyene. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt?r ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r. Bu millete çok ?ey ö?retebildim ama onlara u?ak olmay? türlü ö?retemedim. Yurtta sulh cihanda sulh. Sizlere sald?rman?z? de?il ölmenizi emrediyorum. Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür. Do?ruyu söylemekten korkmay?n?z. Beni görmek demek mutlaka yüzümü de?ildir. fikirlerimi benim duygular?m? anl?yorsan?z ve hissediyorsan?z bu yeterlidir. Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Süngülerle silahlarla kanla kazand???m?z askeri zaferlerden sonra kültür bilim fen ekonomi alanlar?nda da zaferler kazanmaya devam edece?iz. Zafer diyebilenindir. Ba?ar? ise diye ba?layarak sonunda Egemenlik verilmez al?n?r. Egemenlik kay?ts?z ?arts?z ulusundur. Milleti kurtaranlar yaln?z ö?retmenlerdir. Ö?retmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacakt?r. Hayatta en mür?it ilimdir. Türk ba??ms?z ya?am?? ba??ms?zl??? varolmalar?n?n yegâne ko?ulu olarak kabul etmi? cesur insanlar?n torunlar?d?r. millet hiçbir zaman hür olmadan ya?amam??t?r ya?ayamaz ya?amayacakt?r. Biz Türkler tarih boyunca hürriyet istiklale timsal olmu? milletiz. San'ats?z kalan ulusun hayat damarlar?ndan biri kopmu? demektir. vatan? bütündür parçalanamaz. milletinin tabiat âdetlerine uygun idare Cumhuriyet idaresidir. milleti ayr?lmaz bütündür. Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur. memleket tarihte Türk'tü halde Türk'tür ebediyen ya?ayacakt?r. istiklâlsiz Türk ö?ün çal?? güven. Bütün cihan bilsin ki için tarafl?k vard?r tarafl???. Yurt ona hizmetle ölçülür. Çanakkale geçilmez !
Create your own
... AND SHOP IT!

Hey, your artwork is awesome!

Did you know that you can easily buy one of these cool products?

Share your Artwork